چـ . ـشـ . ـم

˚ من یک ناحیه متنی هستم

قـ . ـلـ . ـه

˚ من یک ناحیه متنی هستم

مـ . و . ـج

˚ من یک ناحیه متنی هستم

د . ر . یـ . ـا . چـ . ـه

˚ من یک ناحیه متنی هستم

روسیه
اسکاتلند
فهرست